สำนักงานทะเบียนและวัดผล
โรงเรียนทวีธาภิเศก

Registration and Assessment Office,
Taweethapisek School

บริการ

ระบบรับนักเรียน (TP-Admission)

ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก


ขอเอกสารทางการศึกษา (TP Apps)

หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/ปพ.1/ปพ.7/Transcript


ตรวจสอบผลการเรียน

สำหรับนักเรียนปัจจุบัน


ข่าวสาร

การตรวจสอบวุฒิการศึกษา (นร.ม.6)

กรณีที่มหาวิทยาลัยให้นักเรียนนำใบตรวจสอบวุฒิการศึกษามายื่น

แนวปฏิบัติและระยะเวลาในการดำเนินการการแก้ 0,ร,มส,มผ.

ขั้นตอนและกำหนดการแก้ไขผลการเรียน 2/2563

ขั้นตอนการใช้งานระบบขอเอกสารทางการศึกษา

ปพ.1 (Transcript) , ปพ.7 (Student Certified)

ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารทั้งหมดในระบบ >>

ทีม

เกียรติศักดิ์ อินกองงาม

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

Kiedtisak Inkong-Ngam
Asst. Deputy Director

ทีปกร หาญวิสุทธิ์

หัวหน้างานทะเบียนและสำมโนนักเรียน

Tepagon Hanwisut
Registar

มนต์สันต์ กองทิพย์

หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียนรู้

Monsan Kongthip
Head of Assessment and Evaluation

มินตา ขอบพิมาย

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

Minta Khobphimai
Register & Assessment staff

คำถามที่พบบ่อย

 • ติดต่อกลุ่มบริหารงานงบประมาณ อาคาร 2 ชั้น 2 ครึ่ง (ห้อง 226)

 • การติดต่อแก้ไขผลการเรียน

  นักเรียนและผุ้ปกครองสามารถติดต่อแก้ไขผลการเรียนกับคุณครูประจำวิชา ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่นักเรียนมี เช่น Line กลุ่ม , อีเมล์ของคุณครู "ชื่อครู . สกุล2ตัว"@taweethapisek.ac.th
  และเมื่อนักเรียนแก้ไขผลการเรียนเสร็จสิ้น คุณครูประจำวิชาจะดำเนินการรายงานผลแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนกับทางทะเบียน ฯ ด้วยตนเอง

 • การขอเอกสารทางการศึกษาของศิษย์เก่า และนักเรียนม.ปลายที่ต้องการเอกสารของตอนเรียนม.ต้น

  สามารถติดต่อเขียนคำร้องขอเอกสารได้ที่ห้องทะเบียน ฯ โดยมีค่าธรรมเนียม สำหรับการขอเอกสารฉบับละ 50 บาท และอาจใช้เวลาขั้นต่ำ 7 วันในการค้นหาหลักฐานทางการศึกษา

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารทางการศึกษา

  ในการทำเอกสารทางการศึกษาใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ - ยกเว้นกรณีของศิษย์เก่า อาจใช้เวลาขั้นต่ำ 7 วันในการค้นหาหลักฐานทางการศึกษา

 • กรณียื่นคำขอเอกสารทางการศึกษาแล้วต้องทำอย่างไร

  ติดตามสถานะของเอกสาร โดยเอกสารมีสถานะดังนี้

  • รับเข้าระบบ - นักเรียนส่งคำขอในระบบเรียบร้อยแล้ว
  • กำลังตรวจสอบข้อมูล - เจ้าหน้าที่กำละงตรวจสอบข้อมูลคำร้อง
  • กำลังดำเนินการ - เจ้าหน้าที่กำลังจัดทำเอกสารตามที่นักเรียนร้องขอ และอยู่ระหว่างการอนุมัติเอกสาร
  • เสร็จสิ้น - จัดทำเอกสารเสร็จสิ้น นักเรียนสามารถพิมพ์ใบคำร้อง พร้อมรูปถ่าย (ถ้าขอปพ.1 , ปพ.7 และ Transcript) มายื่นที่ห้องทะเบียน เพื่อรับเอกสาร
  • ยกเลิกรายการ - คำร้องถูกยกเลิก
  • ได้รับเอกสารแล้ว - จบกระบวนการ

  กรณีเกิดปัญหา

  • ไม่สามารถดำเนินการได้ - เกิดข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุ และอาจต้องติดต่อกับงานทะเบียน

ติดต่อ

ต้องการติดต่องานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนทวีธาภิเศก

ที่ตั้ง:

โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนทวีธาภิเศก