แก้ไขคำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

สอบถามค่าเทอม / การจ่าย / ผ่อนผัน

ติดต่อกลุ่มบริหารงานงบประมาณ อาคาร 2 ชั้น 2 ครึ่ง (ห้อง 226)


การติดต่อแก้ไขผลการเรียน

นักเรียนและผุ้ปกครองสามารถติดต่อแก้ไขผลการเรียนกับคุณครูประจำวิชา ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่นักเรียนมี เช่น Line กลุ่ม , อีเมล์ของคุณครู "ชื่อครู . สกุล2ตัว"@taweethapisek.ac.th
และเมื่อนักเรียนแก้ไขผลการเรียนเสร็จสิ้น คุณครูประจำวิชาจะดำเนินการรายงานผลแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนกับทางทะเบียน ฯ ด้วยตนเอง


การขอเอกสารทางการศึกษาของศิษย์เก่า และนักเรียนม.ปลายที่ต้องการเอกสารของตอนเรียนม.ต้น

สามารถติดต่อเขียนคำร้องขอเอกสารได้ที่ห้องทะเบียน ฯ โดยมีค่าธรรมเนียม สำหรับการขอเอกสารฉบับละ 50 บาท และอาจใช้เวลาขั้นต่ำ 7 วันในการค้นหาหลักฐานทางการศึกษา


ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดทำเอกสารทางการศึกษา

ในการทำเอกสารทางการศึกษาใช้เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ - ยกเว้นกรณีของศิษย์เก่า อาจใช้เวลาขั้นต่ำ 7 วันในการค้นหาหลักฐานทางการศึกษา


กรณียื่นคำขอเอกสารทางการศึกษาแล้วต้องทำอย่างไร

ติดตามสถานะของเอกสาร โดยเอกสารมีสถานะดังนี้

  • รับเข้าระบบ - นักเรียนส่งคำขอในระบบเรียบร้อยแล้ว
  • กำลังตรวจสอบข้อมูล - เจ้าหน้าที่กำละงตรวจสอบข้อมูลคำร้อง
  • กำลังดำเนินการ - เจ้าหน้าที่กำลังจัดทำเอกสารตามที่นักเรียนร้องขอ และอยู่ระหว่างการอนุมัติเอกสาร
  • เสร็จสิ้น - จัดทำเอกสารเสร็จสิ้น นักเรียนสามารถพิมพ์ใบคำร้อง พร้อมรูปถ่าย (ถ้าขอปพ.1 , ปพ.7 และ Transcript) มายื่นที่ห้องทะเบียน เพื่อรับเอกสาร
  • ยกเลิกรายการ - คำร้องถูกยกเลิก
  • ได้รับเอกสารแล้ว - จบกระบวนการ

กรณีเกิดปัญหา

  • ไม่สามารถดำเนินการได้ - เกิดข้อผิดพลาด เจ้าหน้าที่จะแจ้งเหตุ และอาจต้องติดต่อกับงานทะเบียน


แก้ไขคำถามในระบบ