แก้ไขข่าวสาร

ข่าวสาร

ระบบ TP-REGIS Official Website

เปิดให้บริการแล้ว


ระบบขอเอกสารทางการศึกษาจะเปิดให้บริการในวันอังคารที่ 19 ม.ค. 64

ระบบจะเปิดให้ขอเอกสารได้ในวันอังคารที่ 19 ม.ค. 64


ขั้นตอนการใช้งานระบบขอเอกสารทางการศึกษา

ปพ.1 (Transcript) , ปพ.7 (Student Certified)


แนวปฏิบัติและระยะเวลาในการดำเนินการการแก้ 0,ร,มส,มผ.

ขั้นตอนและกำหนดการแก้ไขผลการเรียน 2/2563


การตรวจสอบวุฒิการศึกษา (นร.ม.6)

กรณีที่มหาวิทยาลัยให้นักเรียนนำใบตรวจสอบวุฒิการศึกษามายื่น


แก้ไขข่าวสารในระบบ